Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga,

kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu hwusingaperi.
John 3: 16

Kufarira kuvandudzwa kubva kuMecca kuenda kunaKristu?
Sign up pano kune yedu tsamba.

Click Here

"Akasiiwa mugwenga rinopisa reSaudi kwemaawa pazera ramakore mana nababa vaida kuita murume kubva kwaari, vakarohwa vasati vasvika pazera rekuyaruka nekukanganisa kuduku pakuverenga Korani, vakadzidziswa kuvenga nekutyisidzira vatendi vari makore ekutanga ekuyaruka, kushanyirwa naJesu muchiroto, achigamuchira Kristu uye achipa hupenyu hwake kuMuponesi wake, akatarisana nekutambudzwa kwakanyanya, Dr. Ahmed ava kutsaurira hupenyu hwake kugovana vhangeri nevanhu vake uye achivakwevera kuRuzivo rwunoponesa rwaKristu . Izvi zvinongova zviono zvehupenyu hwaDr Ahmed. Asi bhuku iri rinopfuura humbowo. Ichowo chiitiko chekutanga pane Muhammad neIslam. Munyori, mumifananidzo yakajeka anofumura kuoma kwekukura muSaudi Arabia nekutambudzwa kwakanyanya mushure mekutendeuka kwake. Dr. Joktan ikozvino anofara, ane tariro uye ane shungu muteveri waJesu ane chiratidzo chevanhu vake. Usangoverenga bhuku iri, tora danho rekukurudzira hama iyi inodiwa ine chiratidzo chakapihwa naMwari chatinoita zvakanaka kutsigira. ”

—Georges Houssney,
Mutungamiri, Horizons International. USA
Munyori we "Engaling Islam"

Georges Houssney, Horizons International

“Dr. Ahmed Joktan ataura nyaya yenyasha dzaMwari mukuita. Anopa nzwisiso mukutenda kwemazuva ano kunopa kunzwisisa kune asiri muIslam muverengi. Kupfuura izvi, bhuku rake ndere kudzokorora kwemutsa waMwari wakapihwa kumunhu wese. Ndinovimba rwendo rwake kuenda kurudo rwaMwari Chido bnyaya yako, zvakare. ”


—Chris Fabry, Chicago, Illinois
USA

Gamuchira, Christ Fabry Rarama paMoody Radio

Munyori we "War Room: Munamato Chombo Chine Simba"

 

Chris Fabry , Chris Fabry

"Bhuku" Kubva kuMecca kuenda kuna Kristu "rakanyorwa naDr. Ahmed Joktan, akazvarwa nekukurira muSaudi Arabia, humbowo hunogutsa hwekutendeuka kwake kunze kwenyika uye zviitiko zvinotambudza zvekutambudzwa paakadzoka paakashinga achigovana vhangeri nevamwe vake vechiSaudi nevamwe. MaArabu munzvimbo yeGulf. Ichowo muenzaniso unopenya wekukunda kwerudo mumoyo make kune vanhu vake vakarasika, kunyangwe vaimubata noutsinye. Kutanga kwake "Mecca kuna Christ Ministries" mutero kurudo rwake rusingagumi kuvanhu vake. Bhuku rake rinovhara nekukoka kuneshungu kuti mubatane naye muhushumiri hwake. ”

—Dr. Don McCurry, Colorado Zvitubu, Colorado
USA

Ministri kuvaMuslim

Dr. Don McCurry, Dr. Don McCurry

Urwu ndirwo rwendo runoshamisa kubva paropafadzo muIslam kusvika mukutambudzwa kwaKristu, zvese kuburikidza nekusangana naJesu muchiroto muAuckland, NZ, muna 2010. Ndakasangana nemuApostora Paul wemazuva ano ndikatanga kunzwa nyaya dzake, apo Ahmed akashanyira kereke yedu muna 2017. More achimanikidza kupfuura nyaya dzake dzekutambura, aive netsitsi saKristu-akafanana neakachinja hupenyu hwekutumwa, aine mutoro wakasarudzika wekuparidzira vanhu vake veSaudi uye kushongedzera vamwe kuti vasvike kwavari. Verenga nyaya yake - haudi kuda kuiisa pasi!

--Rev Steve Jourdain, Palmerston North, New Zealand

Mutungamiri Mukuru, St Alban's Presbyterian Church

“Pasina panikiro nhau inoshamisa zvikurusa yeshanduro muBhaibheri ndeiya yaSauro weTarso kusangana naKristu akamutswa munzira yokuDhamasiko. Iyi nyaya yekushandurwa kwaAhmed Joktan ine zvimwe zvakafanana zvinoshamisa. Kubva pakusangana kwake kwakasimba naKristu akamutswa muhotera muAuckland rimwe gore panguva yeRamadan, kumashoko aIshe kuna Pauro ekuti "achamuratidza kutambura kwaanofanira kuita nekuda kwangu", bhuku iri rinotevera rwendo rwaAhmed kuburikidza nekutambudzwa uye kutambura kubva kune vaviri vemhuri nehurumende. Iko kutenderera peji, uye zvakakodzera kuti uverenge. ”

            - Murray Robertson, Christchurch, New Zealand

            Aimbova Senior Pastor, Spreydon Baptist Church

Murray Robertson, Spreydon Baptist Chechi

"Zvinoitika zvevaMuslim vanotendeukira mukutenda munaJesu Kristu ndezvekupedzisira mune zvakateerana" zvinoshamisa "zvakaratidza kufamba kweMweya Mutsvene pasenturi yadarika. Chinonyanya kushamisa pane zvese kushanduka kunoshamisa kwemwanakomana wemufti weMecca, Ahmed Joktan. Iri bhuku rinotsanangura kutendeuka kwake kusingatarisirwe uye kutambudzika kunotyisa kwaakasangana nako semhedzisiro. Iyo inyaya yenyasha dzinoshamisa dzaIshe uye yeushingi chapupu chemuslim akatendeuka. "Izvi zvinofanirwa kuitika munyika yangu yeNew Zealand, kure kure nechepakati peIslam, zvinomutsa kushamisika kwaMwari."

—Rob Yule, Palmerston North, Nyuzirendi

Vakasiya basa New Zealand Presbyterian minister, munyori, uye aimbova Moderator wePresbyterian Church yeAotearoa New Zealand.

Rob Yule, Rob Yule

MUNHU WOSE ANOGONESA

Joinha kufamba kwedu kusimudzira humambo hwaMwari munzvimbo idzo vhangeri risati rambonzwikwa kare (VaRoma 15:20). Kubva 2015 takabatsira…

Mecca kuna Kristu ndeye 501 (c) (3) kwete yesangano repundutso. Mipiro inobvisirwa mutero kune iyo inobvumidzwa nemutemo muUnited States of America.

Our Mission
0+
Vanhu Vakasvika Mugore ra2021
0+
Mavisa Akapihwa kuMecca
0
Languages
0+
Makereke epasi pevhu akadyarwa
0
Mamishinari Atinotsigira
Chirungu
Audiobook
español

LATEST DZOKUDZIDZA

Pamwe chete tinoita mutsauko wese

Chirungu
Audiobook
español
WOONA NYAYA DZEDU DZOSE

Chinja HUPENYU MAZUVA ANO

Batana nesu nemunamato uye nemari kusimudzira humambo hwaMwari

KUZVIPIRA
DZIDZA ZVINO