સ્રોતની છબી જુઓ

ડA.અમેદ જોક્તાને વેસ્ટલેન્ડ એમઆઈના હાર્વેસ્ટ બાઇબલ ચર્ચમાં ઉપદેશ આપ્યો:
તેનો ઉપદેશ સાંભળવા માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો